Dokumenty -> pravidla WGA

PRAVIDLA SVĚTOVÉ ASOCIACE ZLATOKOPŮ (WGA)
PRO SOUTĚŽE V RÝŽOVÁNÍ ZLATA

WGA COMPETITION RULES AND GUIDANCE

Následující dokument obsahuje pravidla Světové asociace zlatokopů "World Goldpanning Association" a je určen k používání všemi národními sdruženími a organizacemi, které organizují soutěže pod hlavičkou WGA.

Aktuální pravidla jsou publikována na webu WGA

poslední verze na webu WGA (angl.) - aktualizace 29.6.2010

Pravidla WGA v češtině ke stažení (.pdf, 186 kB)

Download WGA COMPETITION RULES AND GUIDANCE (.pdf, 433 kB)

Tato verze pravidel byla zveřejněna na webu WGA dne 31.5.2009 a pozměněna na zasedání WGA dne 20.8.2009, Biella, Itálie.

OBSAH

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO WGA MISTROVSTVÍ V RÝŽOVÁNÍ ZLATA
1. ADMINISTRATIVNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
  A. Pořadatel
  B. Vyhlášení soutěže
  C. Soutěžní kategorie
2. MÍSTO SOUTĚŽE
  A. Areál rýžování (The Arena)
  B. Rýžovací boxy
  C. Videozáznam
  D. Měření času
  E. Soutěžní zlato - vzorek
  F. Vývěsní tabule
3. SOUTĚŽNÍ VYBAVENÍ
  A. Pánev
  B. Písek (the sand and gravel)
  C. Ampulka (the tube)
  D. Soutěžní zlato
  E. Čistá voda
  F. Označení soutěžících
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
  A. Stanovení počtu kol (rounds)
  B. Rozlosování
  C. Příprava na start
  D. Start
  E. Soutěž
  F. Ampulka a zátka (capping)
  G. Národní tým
  H. Soutěž národních týmů
  I. Ověřování - kontrola počtu zlatinek (verification)

5. FUNKCIONÁŘI A PROCEDURY

  A. Audit průběhu soutěže
  B. Protesty
  C. Porota (Jury)
  D. Sbor rozhodčích

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO WGA MISTROVSVÍ V RÝŽOVÁNÍ ZLATA

 1. Mistrovství světa v rýžování zlata se koná zpravidla v druhé polovině srpna. Pokud si pořadatel přeje uspořádat mistrovství v jiném termínu, musí to být jasné ve chvíli, kdy se o pořádání mistrovství uchází.
 2. V místě soutěží či v okolí se musí vyskytovat aluviální zlato. Široká veřejnost musí mít do této oblasti přístup a mít možnost zlato rýžovat.
 3. Lokalita nebo přilehlé oblasti musí být známy svou historií týkající se zlata. Památky a místa vztahující se k výskytu a těžbě zlata musí být veřejně přístupné.
 4. V místě pořádání soutěže či v jeho okolí musí být dostupné různé formy ubytování od hotelů po tábořiště.
 5. V místě soutěže nebo v jeho blízkosti musí být k dispozici dostatek služeb s občerstvením jako jsou restaurace, kavárny atd.
 6. Pořadatel organizuje dopravu, parkování a další aspekty týkající se dopravy.
 7. Pořadatel poskytne dostatečné finanční záruky své schopnosti zajistit mistrovství.
 8. Pořadatel zorganizuje doprovodný program zajímavých akcí se vztahem ke zlatu. Návštěvníci musí mít možnost seznámit se s místní historií výskytu a těžby zlata a se současnými aktivitami.
 9. Oficiálními jazyky mistrovství jsou místní jazyk a angličtina. Také se doporučuje aby programy, pozvánky, plakáty, oznámení atd. byly zveřejňovány pokud možno v co největším počtu jazyků.
 10. Žádosti o pořádání Mistrovství světa v rýžování zlata musí být podávány minimálně čtyři (4) roky předem prezidentovi WGA k projednání na příštím výročním zasedání rady WGA. Žádosti o pořádání Mistrovství Evropy v rýžování zlata musí být podávány minimálně dva (2) roky předem prezidentovi WGA k projednání na příštím výročním zasedání rady WGA. Zároveň s podáním žádosti musí musí být složen řádný předepsaný poplatek. Uchazeč, který byl vybrán jako pořadatel předloží plány a předběžný program na výročním zasedání rady WGA jeden rok před uskutečněním soutěže.

 

1.ADMINISTRATIVNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

A. Pořadatel

 1. Pořadatelem národních, Evropských a Světových mistrovství v rýžování zlata, organizovaných podle pravidel WGA mohou být:

  • a) Národní asociace, které jsou členy WGA.
  • b) Organizace, která byla pověřena WGA pořádáním mistrovství.

B. Vyhlášení soutěže

 1. Za formální vyhlášení soutěže zodpovídá pořadatel.
 2. Výběr pořadatele budoucího mistrovství světa se provádí na výročním zasedání rady WGA hlasováním jejích přítomných členů. Za vyhlášení této akce pak zodpovídá pořadatel.
 3. Oznámení o konání národního mistrovství (pořádaného podle těchto pravidel) je třeba zaslat Řediteli komunikací WGA (WGA Communications Director) nejméně 12 měsíců před jeho konáním. Oznámení by mělo obsahovat datum, místo, časový rozvrh a instrukce pro registraci do soutěže.

C. Soutěžní kategorie

Každé Mistrovství světa a Mistrovství Evropy musí zahrnovat následující oficiální kategorie a doporučuje se, aby kromě nich zahrnovalo i zábavné soutěže. Pořadatelé musí zabezpečit zlaté, stříbrné a bronzové medaile pro soutěžící, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v oficiálních kategoriích.

Oficiální kategorie Official categories Poznámka
Muži Proficient men doslovný překlad: pokročilí (zkušení) muži. (zkratka PROFI od procicient = zkušený)
Ženy Proficient women doslovný překlad: pokročilé (zkušené) ženy
Junioři Juniors Chlapci a dívky mladší 16 let v okamžiku startu kategorie Junioři
Veterání Veterans muži a ženy starší 60 let v okamžiku startu kategorie Veteráni
Národní týmy The national team 5 soutěžících dané země bez ohledu na pohlaví (změna od 28.8.2009)

Zábavné soutěže (Fun categories)

Pořadatelé jsou podporováni v pořádání dalších neoficiálních kategorií, které jsou otevřeny pro kohokoliv. Tyto neoficiální soutěže nemají používat označení shodná s oficiálními kategoriemi, například "Mistr světa".

2. MÍSTO SOUTĚŽE

A. Soutěžní areál (The Arena)

 1. Soutěžní areál musí být vybudován v úrovni terénu, s místy k sezení pro soutěžící a diváky. Organizátoři nesmí využít pro umístění soutěžních boxů řeky ani jezera.
 2. Hranice vlastního prostoru pro soutěže (competition area) musí být jasně vyznačeny a v průběhu soutěže do něj mohou vstupovat pouze soutěžící a oprávněné osoby.
 3. Soutěžní areál pro Mistrovství světa musí mít 30 samostatných rýžovacích boxů (panning pools), pro Mistrovství Evropy musí mít rovněž 30 boxů. Národní mistrovství musí mít nejméně 10 boxů.
 4. Tréninkový areál pro Mistrovství světa a Evropy musí být vybaven minimálně čtyřmi tréninkovými boxy, v případě národního mistrovství minimálně jedním tréninkovým boxem. Organizátoři musí zajistit, aby tyto boxy byly k dispozici pouze pro soutěžící a musí být otevřeny a udržovány od časného rána do pozdního večera.

B. Rýžovací boxy

 1. Každý jednotlivý rýžovací box musí vyhovovat následujícím požadavkům:
  • a) šířka mezi 90 až 120 cm.
  • b) délka mezi 140 až 170 cm.
  • c) hloubka vody v boxu mezi 20 až 30 cm.
 2. U každého boxu musí být prostor, kam si soutěžící mohou položit své pánve a kbelíky (s podstavcem pro pánve bez plochého dna typu "čínský klobouk" ("bateau pans") a bezpečné místo pro ampulky na zlato.
 3. Každý box musí být označen trvalým číslem.
 4. Pohyb vody v kterémkoli boxu nesmí rušit soutěžící v ostatních boxech.
   

C. Videozáznam

Každá startovní skupina (heat) v každém kole (round) v oficiálních soutěžích musí být zaznamenána na videozáznam. Záběr musí zabírat všechny soutěžní boxy. Tyto záznamy musí být k dispozici porotě (Jury) pro případ, že je podán protest.

D. Časomíra

Hodiny pro měření soutěžního času musí být na místě viditelném pro soutěžící, diváky a videokameru. Oficiální čas je čas registrovaný rozhodčími-časoměřiči.

E. Soutěžní zlato - vzorek

Vzorek udávající velikost a druh soutěžního zlata musí být zřetelně vyvěšen po celou dobu mistrovství tak, aby byl k dispozici pro všechny soutěžící.

F. Vývěsní tabule

 1. Tabule s rozpisy kol a s výsledky musí být umístěny na nápadném místě v blízkosti soutěžního areálu. Na další, sousední tabuli, by měly být uvedeny obecné informace.
 2. Časový rozvrh pro každý den musí zahrnovat všechny startovní časy a musí být zveřejněn minimálně dvě hodiny před startem první startovní skupiny. Jednou zveřejněný čas startu nesmí být posunut na dřívější čas.
 3. Výsledky musí být zveřejněny do jedné hodiny od ukončení příslušné startovní skupiny (heat).

3. SOUTĚŽNÍ VYBAVENÍ

A. Pánev

 1. Každý soutěžící může používat svou pánev, která však musí vyhovovat následujícím požadavkům:
  • a) průměr pánve max. 50 cm
  • b) výška pánve max. 15 cm.
  • c) prohlubně nebo výstupky na vnitřní straně pánve, nesmějí překročit 15 mm.
   
 2. Pánev musí mít tradiční tvar pánve pro rýžování zlata, pánve které splňují požadavky bodů a),b),c), ale nemají tradiční tvar, musí být předloženy ke schválení Výboru pro pravidla. Tento výbor se schází před zahájením mistrovství. V případě tísně smí rozhodnout Hlavní rozhodčí.
 3. Žádné další vybavení patřící kterémukoliv soutěžícímu není povoleno.

B. Písek

Slovem "písek" se rozumí směs písku a štěrku (the sand and gravel).

 1. Kbelík písku musí být stejného složení a stejné hmotnosti pro každé kolo (round).
 2. Soutěžící kategorií Muži, Ženy, Veteráni a Národní týmy obdrží kbelík obsahující 15 až 20 kg písku.
 3. Junioři obdrží kbelík s 10 až 12,5 kg písku.
 4. Písek nesmí obsahovat žádné zlato, kromě zlata vloženého pořadateli.
 5. Doporučený podíl písku a štěrku: 5 dílů písku a 2 díly štěrku. (velikost štěrku nesmí přesáhnout 25 mm).

C. Ampulka (the tube)

 1. Ampulka může být zhotovena buď ze skla nebo plastu.
 2. Velikost ampulky minimálně 5 x 1 cm, maximálně 9 x 1.5 cm.
 3. Ampulka musí být opatřena zatlačovací zátkou.

D. Soutěžní zlato

 1. Ryzost zlata musí být minimálně 18 karátů.
 2. Velikost zlatinek musí být minimálně 1 mm.
 3. V jedné startovní skupině (heat) musí být počet zlatinek u všech soutěžících stejný. Počet zlatinek v jednotlivých kolech (round) a startovních skupinách (heats) se může lišit. Počet zlatinek musí být v následujícím rozmezí:
  • Pro všechny startovní skupiny (heats) kromě finále: 5 až 12 zlatinek.
  • Pro všechna finále: 7 až 12 zlatinek.
  • Národní týmy: 10 až 20 zlatinek.
 4. Počet zlatinek nesmí být zveřejněn před skončením startovní skupiny.
 5. Zlatinky musí být vloženy pod oficiálním dohledem Pískového rozhodčího do kbelíku, který je předem naplněn správným množstvím písku. Vkládání zlatinek do kbelíků musí být prováděno mimo zraky soutěžících.

E. Čistá voda

 1. Soutěžící musí mít k dispozici čistou vodu pro naplnění ampulek na zlato.

F. Označení soutěžících

 1. Pořadatel musí zajistit pro soutěžící startovní čísla pro každé kolo. Tato čísla musí být viditelná při pohledu zpředu i zezadu, a musí souhlasit s číslem soutěžního boxu, ve kterém soutěžící rýžuje.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

A. Stanovení počtu kol (round)

 1. Pro všechny kategorie, kterých se účastní větší počet soutěžících než je počet rýžovacích boxů, se organizuje více než jedno kolo (round).
 2. Do dalšího kola (round) postupuje vždy minimálně jeden ze dvou soutěžících.
 3. V každé startovní skupině (heat) určitého kola (round) musí být stejný počet soutěžících + – 1. Pro účely tohoto pravidla platí, že i soutěžící, kteří se nedostaví se započítají jako by byli přítomni.
 4. Všichni soutěžící startovní skupiny (heat) musí soutěžit zároveň a na stejném místě.

B. Rozlosování

 1. Rozlosování pro každé kolo (round) musí být zcela náhodné, a do rozlosování musí být zařazeni všichni soutěžící příslušného kola (round).
 2. Jakmile je rozlosování provedeno, všechny startovní skupiny (heats) určitého kola (round) musí být vyvěšeny společně.

C. Příprava na start

 1. Shromáždění soutěžících: Soutěžící se musí dostavit ke startu včas, aby se mohl na start připravit. Soutěžící, který se nedostaví do 2 minut před vyhlášeným časem startu může být diskvalifikován.
 2. Označení: Každý soutěžící musí nosit své startovní číslo.
 3. Písek: Každý soutěžící si vybere kbelík písku z kbelíků připravených pro tuto startovní skupinu (heat).
 4. Ampulka na zlato: Každý soutěžící na startu obdrží ampulku a nabere si do ní čistou vodu.
 5. Každý soutěžící se odebere do svého rýžovacího boxu a připraví se na start. Pánev musí být čistá a prázdná.

D. Start

 1. Vlastní start má tři povely:
  • a.) "Take Your Place" = "Zaujměte místo"
  • b.) "Get Ready" = "Připravte se"
  • c. ) Startovní signál.

   Když jsou soutěžící ve svých boxech, startér vydá povel "Take Your Place" ("Zaujměte místo") jako upozornění, že se bude startovat. Potom vydá povel "Get Ready" ("Připravte se").
 2. Soutěžící musí být připraveni ke startu a nesmí se dotýkat pánve ani kbelíku. Následuje zřetelný startovní signál a soutěžící mohou začít rýžovat. Soutěžící mohou sedět nebo stát.
 3. Neregulérní start: Pokud dosud nikdo nenasypal písek do pánve, může Hlavní rozhodčí zastavit soutěž a nařídit opakovaný start (soutěžící, který zavinil neregulérní start, dostane první varování. Pokud některý ze soutěžících dostane druhé varování za zavinění neregulérního startu kdykoliv v průběhu soutěže, bude penalizován 2 trestnými minutami). Pokud při neregulérním startu soutěžící již začali sypat písek do pánve, soutěž nebude zastavena. (Soutěžící, který se dopustil startovního přestupku, bude penalizován 2 trestnými minutami.)

E. Soutěž

 1. Soutěžící ve svých boxech propírají vodou v pánvích písek s cílem co nejrychleji získat zlatinky.
 2. Zlatinky z pánve do ampulky mohou soutěžící vybírat kdykoliv.
 3. Propraný nebo v boxu vysypaný písek se nesmí vrátit zpět do pánve. Za tento přestupek budou soutěžící okamžitě diskvalifikováni.Když soutěžící skončí rýžování, musí:
  • a.) Uzavřít ampulku bezpečným zatlačením zátky.
  • b.) Vydat signál o ukončení rýžování zvednutím pánve nad hlavu. Od této chvíle nesmí sejmout zátku ampulky.
  • c.) Opustit okamžitě box, aniž by rušil ostatní soutěžící. Za rušení ostatních soutěžících může být soutěžící diskvalifikován.
  • d. Položit ampulku do své pánve a přejít podle pokynů ke stolku rozhodčích k ověření počtu zlatinek.
 4. Celkový povolený čas pro rýžování ve startovní skupině (heat) je 15 minut.

F. Ampulka a zátka (capping)

 1. Když soutěžící zvedne pánev nad hlavu na znamení ukončení rýžování a ampulka není zazátkována, tak je penalizován 2 trestnými minutami.
 2. Je-li ampulka již položena na pánev a následně se ocitne bez zátky, je soutěžící penalizován 2 trestnými minutami. Soutěžící se nesmí dotýkat ampulky ani zátky, ale musí přivolat pomoc. Zlatinky mimo ampulku se nezapočítávají. Rozhodčí ampulku znovu zazátkuje.
 3. Soutěžící, který po ukončujícím signálu (zvednutí pánve nad hlavu) odzátkuje ampulku, je okamžitě diskvalifikován.

G. Národní tým

 1. Národní tým se musí skládat pouze ze soutěžících této země, není dovolena účast žádných hostů.
 2. Národní tým se skládá z pěti soutěžících. (Dříve uplatňovaný požadavek poměrného zastoupení žen a mužů v národním týmu zrušen na zasedání WGA dne 20.8.2009 - Biella.)

H. Soutěž národních týmů

(Štafetová soutěž pěti jednotlivých soutěžících)

 1. Každý národní tým zaujme jeden rýžovací box. Být v boxu nebo rýžovat smí vždy pouze jeden člen týmu. Členové týmu nesmí závažným způsobem rušit ostatní národní týmy. Ostatní členové týmu smějí pouze slovně radit právě rýžujícímu členu jejich týmu.
 2. Každý člen týmu má svůj vlastní kbelík s pískem. Každý člen týmu smí rýžovat pouze svůj písek. Členové týmu si nesmí navzájem předávat písek ani zlato (s výjimkou zlata v ampulce).
 3. Člen týmu smí vybírat pouze svoje zlato. Člen týmu musí opustit box ještě před tím, než další člen vstoupí do boxu. Pokud je předávána pánev, tak ji musí člen týmu, který opouští box, vypláchnout ještě před jeho opuštěním.
 4. Žádný další člen týmu se nesmí dotýkat kbelíku, pánve ani písku člena týmu, který právě rýžuje. Ostatní členové týmu se smějí připravovat na rýžování.
 5. Prvý až čtvrtý rýžující člen týmu nemusí zazátkovat ampulku. Pátý rýžující člen týmu musí dodržovat pravidla odstavce 4.F. týkající se ampulky a zátky, za jeho případné prohřešky je tým penalizován trestnými minutami.
 6. Pátý člen týmu (který má na sobě číslo) končí a nechává ověřovat výsledek rýžování podle pravidel. Jenom on čeká na ve frontě na ověření. Ostatní členové týmu opouštějí rýžovací prostor jakmile ukončí rýžování.
 7. Celkový čas pro pro rýžování v soutěži národních týmů je 30 minut.

G. Ověřování - kontrola počtu zlatinek (verification)

 1. Při opouštění rýžovacího prostoru soutěžící musí položit svoji ampulku do pánve a v této pozici ji donést až k místu, kde se zlatinky počítají. Musí při tom dodržovat pravidla o ampulce a zátce. Soutěžící stojící ve frontě smí počítat zlatinky ve své ampulce tak, že jednou rukou drží pánev a druhou rukou zvedne ampulku, kterou drží nad pánví. Když si zlatinky spočítá, tak ampulku musí položit zpět na pánev. Pánev s ampulkou musí být nabídnuta skrutátorovi.
 2. Skrutátor musí být schopen vidět a spočítat zlatinky v ampulce. Z toho důvodu voda v ampulce musí být čistá a zlatinky nesmí být zakryty jiným materiálem v ampulce.
 3. Soutěžící musí skrutátora informovat, kolik napočítal zlatinek. Skrutátor zkontroluje ampulku a když souhlasí s počtem zlatinek, které soutěžící uvedl, tak tento počet zlatinek je zapsán a soutěžící to stvrdí svým podpisem. Tento podpis znamená, že soutěžící souhlasí s počtem zlatinek a podepsaný výsledek je definitivní.
 4. Když skrutátor nesouhlasí se soutěžícím, tak umožní soutěžícímu si zlatinky v ampulce přepočítat. Když po přepočítání soutěžící se skrutátorem souhlasí, je tento počet zlatinek zaznamenán a soutěžící stvrdí počet zlatinek svým podpisem.
 5. Když se ani potom soutěžící a skrutátor neshodnou nebo když zlatinky nemohou být spočítány kvůli kalné vodě nebo písku v ampulce, pak je přivolán Hlavní rozhodčí nebo předseda Výboru pro pravidla, případně oba. Ampulka je pak otevřena a zlatinky spočítány. Soutěžící může požádat o přítomnost někoho dalšího na svoji podporu nebo zastupování. Hlavní rozhodčí nebo předseda Výboru pro pravidla, případně oba jsou zodpovědní za počet zlatinek, které mají být zapsány. Toto rozhodnutí je konečné.
 6. Když je dosaženo souhlasu, nebo na základě rozhodnutí Hlavního rozhodčího a/nebo předsedy Výboru pro pravidla, soutěžící musí podepsat výsledek. Pokud tak neučiní, může být diskvalifikován.
 7. Po podpisu počtu zlatinek je ampulka se zlatem soutěžícímu vrácena.
 8. Když počet zlatinek nemůže být spočítán kvůli kalné vodě nebo písku v ampulce, je soutěžící varován a je mu udělena "žlutá karta". To znamená: jestliže se to bude opakovat během tohoto mistrovství, bude soutěžící pokaždé penalizován dvěma trestnými minutami.
 9. Za každou ztracenou zlatinku je soutěžící penalizován přičtením 3 minut k jeho času.
 10. Když na Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy soutěžící nebo tým nalezne více zlatinek než kolik bylo vloženo, je tato startovní skupina (heat) Hlavním rozhodčím prohlášena za neplatnou. Startovní skupina (heat) bude opakována co nejdříve. V případě opakování startu pořadatel zveřejní, že startovní skupina (heat) byla neplatná a zveřejní čas opakovaného startu. Z neplatné startovní skupiny (heat) se výsledky nezveřejňují. Jména těch, kdo našli více zlatinek jsou Výborem pro pravidla zaznamenána. Jestliže se stejné jméno objeví 3x ve 3 letech, je svolána porota (Jury) a takový soutěžící nebo tým je diskvalifikován po dobu 3 let z jakékoliv soutěže pořádané podle pravidel WGA. Jména proviněných jsou zaznamenána a dána na vědomí na příštím výročním zasedání rady WGA.
 11. Podvody. Když je soutěžící přistižen při podvádění nebo je důvodně podezřelý z podvádění, je okamžitě přivolán Hlavní rozhodčí, který soutěžícímu pozastaví účast v soutěži do doby než proběhne slyšení. Toto slyšení se musí konat co nejdříve, aby soutěžící, pokud je shledán nevinným mohl pokračovat v soutěži. Hlavní rozhodčí svolává porotu (Jury) za předsednictví viceprezidenta WGA (nebo prezidenta, pokud viceprezident není přítomen). Když je obvinění prokázáno, je soutěžící neprodleně diskvalifikován a je vyloučen po dobu 5 let z jakékoli soutěže pořádané WGA a z národních mistrovství pořádaných členskými zeměmi. Jména proviněných jsou zaznamenána a dána na vědomí na příštím výročním zasedání rady WGA.

 

5. FUNKCIONÁŘI A PROCEDURY

A. Audit průběhu soutěže

 1. Členům Výboru pro pravidla je umožněn plný a svobodný přístup do všech pořadatelských prostor za účelem zajištění souladu s pravidly WGA a ke kontrole správného postupu. Členové výboru informují Hlavního rozhodčího o porušení WGA pravidel a jsou radou a pomocí k dispozici pořadatelům a soutěžícím, když jsou o to požádáni. Pořadatelé je vybaví všemi nezbytnými oprávněními k přístupu do všech soutěžních prostor. Předseda Výboru pro pravidla je informován o všech problémech.

 

B. Protesty

 1. Jsou dva typy protestů:
  • a. ) Protest proti diskvalifikaci.
  • b. ) Protest proti zveřejněnému výsledku.
 2. Soutěžící může oficiálně protestovat k porotě (Jury) proti diskvalifikaci nebo zveřejněnému výsledku. Protest musí být podán písemně v angličtině do 30 minut od rozhodnutí o diskvalifikaci nebo zveřejnění výsledku. Protest musí popisovat případ a musí být doprovázen poplatkem 20 euro (protest fee). V případě kladného vyřízení protestu je soutěžícímu poplatek vrácen, v opačném případě je poplatek předán pokladníkovi WGA.
 3. Když pořadatel obdrží oficiální protest, svolá porotu (Jury) k projednání.
 4. Všechna projednávání protestů jsou vedena v angličtině.
 5. Proti rozhodnutí poroty (Jury) se nelze odvolat.
 6. Porota musí protestujícímu oznámit verdikt co nejdříve.
 7. Tato protestní procedura se nevztahuje na ověření počtu zlatinek.

C. Porota (Jury)

 1. Porota (Jury) pro Mistrovství světa a Mistrovství Evropy je jmenována pořadateli a skládá se z následujících členů, kteří musí dobře znát pravidla WGA.
  • - 2 muži z různých zemí z oficiální kategorie "Muži"
  • - 2 ženy z různých zemí z oficiální kategorie "Ženy"
  • - 2 členové Výboru pro pravidla.
 2. Role poroty je projednávat všechny protesty. Na každém slyšení je požadován počet nejméně 4 členů poroty - 1 soutěžící kategorie "Muži", 1 soutěžící kategorie "Ženy" a 2 členové Výboru pro pravidla. Tito členové nesmí být ze země, jejíž příslušník protestuje. Tím se umožňuje podávat protesty příslušníkům té země, která delegovala porotce. Mluvčím poroty je člen Výboru pro pravidla. V případě, že porota nemůže dojít k rozhodnutí, je povolán viceprezident WGA (nebo prezident, pokud viceprezident není přítomen), aby jednání řídil. Všechna rozhodnutí poroty jsou konečná pro probíhající soutěž a musí být oznámena předsedovi Výboru pro pravidla.

C. Sbor rozhodčích (the Board of Judges)

 1. Pořadatelé ustanovují sbor rozhodčích. Úkolem rozhodčích je garantovat, aby pravidla a duch soutěže byly dodržovány po celou dobu soutěže. Rozhodčí mají právo oznámit Hlavnímu rozhodčímu každého soutěžícího, který porušil pravidla.

  - Hlavní rozhodčí (Chief Justice). Jeho rozhodnutí ve všech záležitostech jsou konečná pokud nejsou změněna rozhodnutím poroty po protestu. Má právo disciplinárně potrestat každého soutěžícího za porušení pravidel.
  - Hlavní časoměřič (Time Keeper) Zodpovídá za měření času během soutěže.
  - Rozhodčí pro boxy (Pool Supervisor). Zodpovídá za hladký provoz rýžovacích boxů.
  - Hlavní skrutátor (Chief Scrutineer). Zodpovídá za ověřování počtu zlatinek v každé startovní skupině (heat).
  - Pískový rozhodčí (Sand Supervisor). Zodpovídá za písek a zlato vkládané do kbelíků.
  - Strážce startovních čísel (Bibbing Supervisor). Zodpovídá za přidělování startovních čísel soutěžícím.
  - Ampulkový rozhodčí (Tube Supervisor). Zodpovídá za vydávání prázdných ampulek před startem.
  - Správce dat (Data Supervisor). Zodpovídá za data pro zveřejnění startovních a výsledkových listin.
 2. Jména sboru rozhodčích a poroty (Jury) včetně náhradníků musí být zveřejněna před startem soutěže.
 3. Soutěžit nesmí tito členové sboru rozhodčích: Hlavní rozhodčí, Hlavní skrutátor a Pískový rozhodčí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Překlad: Ivan Synek, ČKZ

Recenze a revize:

Jiří Dunovský, ČKZ, člen Výboru pro pravidla WGA

Stanislav Postbiegl, KMSZ

 


poslední aktualizace: 22.3.2015